Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Công việc của Giăng Báp-tít

Kinh Thánh: Lu-ca 1:76-79

“Hỡi con trẻ, người ta sẽ kêu con là tiên tri của Đấng Rất Cao; Con sẽ đi trước mặt Chúa, dọn đường Ngài, để cho dân Ngài bởi sự tha tội họ mà biết sự rỗi. Vì Đức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương xót, và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng tôi, để soi những kẻ ngồi chỗ tối tăm và trong bóng sự chết, cùng đưa chân chúng tôi đi đường bình an.” (BTT)

Người làm cha phải cảm thấy có trách nhiệm hướng dẫn con cái mình. Nhưng cách Xa-cha-ri dự đoán về chức vụ tương lai của con trai mình hoàn toàn khác. Đó không phải xuất phát từ ý kiến cá nhân của một người cha mà là từ Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh đầy dẫy trong lòng của thầy tế lễ già này để ông có thể nói về nhiệm mạng Chúa giao cho Giăng Báp-tít. Vai trò của Giăng thật đặc biệt, chuẩn bị cho dân Y-sơ-ra-ên tiếp nhận Con Đức Chúa Trời tức là Chúa Jêsus và đánh dấu sự khởi đầu trong chức vụ của Chúa Jêsus khi ông làm báp-têm cho Ngài (Lu-ca 3:2-22). Mặc dù vai trò của Giăng rất đặc biệt, nhưng những nguyên tắc trên vẫn được áp dụng cho bất cứ ai nói về Chúa Jêsus cho người khác, ngay cả bạn cũng vậy.

Chính Chúa Jêsus làm trọn nhiều vai trò nhưng những điều đó không thể nói hết về Ngài được. Là Đức Chúa Trời, Ngài đã và hiện tại còn vĩ đại hơn các công việc và thành tựu của Ngài. Chức vụ tiên tri của Giăng rất giới hạn. Ông phải rao báo về Đấng Christ (Đấng Mết-si-a) là Cứu Chúa. Ngài không chỉ là Đấng tất cả mọi người vâng theo mà nhờ Ngài những ai khiêm nhường và chịu ăn năn sẽ nhận được sự tha thứ và hưởng sự bình an. Trước thời của Giăng, các tiên tri đã nói Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho những ai giữ luật pháp. Nhưng nhiệm mạng của Giăng là phải loan báo về sự cứu rỗi, không phải bằng cách làm việc lành (Ê-phê-sô 2:8-9), mà thông qua sự chết của Chúa Jêsus (Giăng 1:29). Sự cứu rỗi của Ngài tẩy sạch hoàn toàn tội lỗi trong quá khứ bằng sự thương xót, và bảo đảm cho chúng ta một cuộc sống mới, không ở trong nơi tối tăm nhưng trong ánh sáng của sự bình an từ Đức Chúa Trời.

Giàu lòng thương xót là một trong những bổn tánh của Đức Chúa Trời. Ngài không muốn hủy diệt tội nhân nhưng muốn họ ăn năn và không bị chết mất (II Phi-e-rơ 3:9). Tất cả chúng ta đều cần sự cứu rỗi của Đấng Christ. Vì nếu không có điều này, chúng ta vẫn còn ở trong tăm tối, đáng bị chết mất đời đời. Nhưng khi chúng ta nhận được sự thương xót từ nơi Chúa, mọi thứ đều thay đổi, từ quá khứ cho đến tương lai. Nhiệm vụ của người theo Chúa Jêsus là tiếp tục đi rao báo về sự cứu rỗi cho đến lúc Ngài trở lại. Tất nhiên điều này chắc cũng sẽ là trở ngại cho những ai nghĩ rằng suy nghĩ đúng, làm việc lành, lòng bao dung và các lễ nghi tôn giáo có thể giúp cho họ nhận được ân huệ từ Chúa, nhưng sự cứu rỗi chỉ duy qua Đấng Christ mà thôi.

Những người theo Chúa Jêsus không phải lúc nào cũng được hoan nghênh khi rao truyền sứ điệp của lòng thương xót và sự bình an. Giăng Báp-tít cũng không được chào đón. Ông đã bị xử tử ít lâu sau khi rao báo về Chúa Jêsus (Mác 6:14-29). Tuy nhiên, Phúc Âm có quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin (Rô-ma 1:16). Vì thế, nếu bạn đã tin nhận Chúa, đã nắm được chìa khóa cho cuộc sống mình rồi thì xin đừng chỉ giữ cho chính mình, mà hãy chia sẻ cho mọi người! Hãy nói với mọi người rằng Chúa Jêsus đã đến trong thế gian này để cứu họ, dù cho họ xuất thân như thế nào. Đồng nghiệp của bạn cần nghe biết điều này. Khi họ tin nhận Chúa, cuộc đời họ và cõi đời đời của họ sẽ được biến đổi (Giăng 20:30-31).

Kính lạy Cha từ ái. Cảm tạ Ngài vì đã ban Con của Ngài là Chúa Jêsus để chúng con nhận được sự cứu rỗi. Cảm tạ Ngài vì những người đã nói với con về Phúc Âm và vì cách mà Thánh Linh Ngài dùng sứ điệp ấy chạm vào tấm lòng con. Xin Chúa tha thứ cho những lúc con lần lữa rao báo Chúa Jêsus chính là Đấng Cứu Thế. Xin đổ Thánh Linh Ngài trong con để con có thể không xấu hổ mà mạnh dạn chia sẻ sứ điệp Phúc Âm. Xin cũng giúp con biết cầu nguyện cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của con, tin chắc rằng Ngài sẽ làm cho họ tin vào lẽ thật mà con chia sẻ từ Lời Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn