Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chúa là Đấng có thật

Khi chúng ta đang thành công trong sự nghiệp, có một gia đình hoàn hảo, thì tại sao chúng ta vẫn phải cần đến Chúa?

Bởi vì Chúa là Đấng có thật. Ngài đang cầm quyền trên toàn cõi vũ trụ này. Ngài sẽ thay đổi cuộc sống bạn, và bạn chỉ cần tin nhận Chúa để nhận sự cứu rỗi.

Mời bạn cùng tôi nghe lời làm chứng của anh Trần Quý Hải để biết nhiều hơn về Đấng có thật và Ngài rất yêu bạn.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn