Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sa-mu-ên: một người đầy đức tin có người mẹ tin kính Chúa (Phần 2)

Chúng ta đã được học biết về Sa-mu-ên – một đứa trẻ đặc biệt vì được thụ thai qua lời cầu nguyện, được phú dâng cho Đức Chúa Trời và là một Na-xi-rê được biệt riêng để hầu việc Ngài. Chúng ta sẽ tiếp tục học biết về những chức vụ đặc biệt và bài học từ cuộc đời Sa-mu-ên qua bài hôm nay.

4/ Một quan xét làm gì?

 • Một quan xét là người lãnh đạo quân sự và dân sự, là người phân xử những vấn đề thuộc pháp luật. Thời kỳ Các Quan xét là thời kỳ dân Y-sơ-ra-ên được cai trị bởi một số quan xét được lựa chọn, nhưng bởi do sự bội đạo của dân sự, cơ bản “Trong lúc đó, không có vua nơi Y-sơ-ra-ên, mọi người cứ làm theo ý mình tưởng là phải.” và “Đương lúc đó, không có vua trong Y-sơ-ra-ên, ai nấy làm theo ý mình lấy làm phải.” (Các Quan Xét 17:6; 21:25). Mối bận tâm của Sa-mu-ên là đời sống và chức vụ giữa dân sự, ông muốn cho họ biết không có lý do nào để họ đòi hỏi một vua. Sa-mu-ên đang chứng minh sự lãnh đạo, sự quản trị của ông là một đại diện cho dân Y-sơ-ra-ên theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
 • Là một quan xét, Sa-mu-ên đã thuật lại chi tiết lịch sử dân Y-sơ-ra-ên từ thời kỳ Môi-se cho đến ngày của ông, mô tả dân sự đã không trung tín như thế nào? Họ đã phạm tội lặp đi lặp lại và Đức Chúa Trời đã cho phép những dân khác bắt họ phải chịu những nỗi khốn khổ, nhưng Ngài đã giải cứu họ bằng cách dấy lên những quan xét khác nhau khi dân Y-sơ-ra-ên đã xoay hướng khỏi tội lỗi. Dân Y-sơ-ra-ên cần nghe thuật lại lịch sử của họ vì Đức Chúa Trời đã thay thế các quan xét với một vua và đã giải cứu họ cách thành công. Sa-mu-ên cho biết sự bội nghịch của dân sự đối với Đức Chúa Trời không phải là điều có thể xóa bỏ được những hậu quả phải theo sau đó. Tuy nhiên, ông đã khuyên dân sự từ bây giờ hãy đi theo và phục vụ Đức Giê-hô-va cách trung thành. Sa-mu-ên là quan xét cuối cùng, ông có những trách nhiệm dân sự (1 Sa-mu-ên 7:16), những trách nhiệm tôn giáo (1 Sa-mu-ên 7:6,17), những trách nhiệm quân sự (1 Sa-mu-ên 12:11) và ông là một thầy tế lễ.

5/ Một thầy tế lễ làm gì?

 • Một thầy tế lễ là người đứng trước mặt Đức Chúa Trời phục vụ, dâng tế lễ cho dân sự của Chúa, như Hê-bơ-rơ 10:11 đã cho biết “Phàm thầy tế lễ mỗi ngày đứng hầu việc và năng dâng của lễ đồng một thức, là của lễ không bao giờ cất tội lỗi được.” và cầu thay cho dân sự. Một thầy tế lễ cũng đứng trước mặt dân sự để dạy dỗ luật pháp của Đức Chúa Trời và giữ vững sự nên thánh của dân sự Đức Chúa Trời. Dân Y-sơ-ra-ên không chỉ cần bước đi trong sự vâng lời Đức Chúa Trời, họ cũng cần sự cầu thay khích lệ của Sa-mu-ên cho họ để trình dâng các nan đề cho Ngài, cầu xin sự cứu giúp. Nhờ đó họ có thể đi theo Ngài cách trung thành. Sa-mu-ên cũng đã hứa cầu nguyện cho họ, sự cầu thay là chức vụ quan trọng sống còn của những người lãnh đạo dân sự của Đức Chúa Trời, và Sa-mu-ên đã nhận ra điều này.
 • Sa-mu-ên dâng của tế lễ (1 Sa-mu-ên 6:9,10; 7:10; 11:15), cầu nguyện cho dân sự (1 Sa-mu-ên 6:8; 7:3-6; 8:6,21), tìm cầu Chúa trong mọi việc (1 Sa-mu-ên 10:20), dạy dân sự Lời của Đức Chúa Trời (1 Sa-mu-ên 10:25) và ông là một tiên tri.

6/ Một tiên tri là như thế nào?

Một tiên tri là người binh vực lời của Đức Chúa Trời, là“phát ngôn viên” cho Đức Chúa Trời, là người nhận sứ điệp của Chúa và công bố phù hợp với những mệnh lệnh của Ngài. Một tiên tri của Chúa được lựa chọn trực tiếp từ Đức Chúa Trời. Không một ai cho rằng chức năng này bởi do thừa kế hay sự lựa chọn. Sa-mu-ên đã hành động như một tiên tri trong nhiều trường hợp:

 • Sa-mu-ên đã hướng dẫn dân sự về việc chọn một vị vua, và đã quở trách họ vì muốn một vị vua con người, điều đó có nghĩa họ đã từ chối Đức Chúa Trời là Vua của họ (1 Sa-mu-ên 8 ).
 • Sa-mu-ên đã hướng dẫn Sau-lơ đánh bại đạo quân A-ma-léc và đã quở trách họ vì bắt sống A-ga, sau đó ông đã đau buồn khi Sau-lơ đã bị truất ngôi (1 Sa-mu-ên 15).
 • Sa-mu-ên đã chủ trì trường huấn luyện các tiên tri tại Na-giốt trong Ra-ma (1 Sa-mu-ên 18-24). Như một tiên tri thánh đại diện cho Đức Chúa Trời để có thể xức dầu cho các vua (1 Sa-mu-ên 10:1; 1 Các vua 1:39,45; 19:16; 2 Các vua 9:6; 11:12).

7/ Xức dầu là gì?

 • Đây là một nghi lễ áp dụng việc xức dầu trên đầu của một người có ơn của Đức Chúa Trời:
  * Sa-mu-ên đã xức dầu cho Sau-lơ làm vua (1 Sa-mu-ên 10:1);
  * Ông đã xức dầu cho Đa-vít làm vua (1 Sa-mu-ên 15:13).
 • Sa-mu-ên là một người tận tâm:
  * Ông thành thật và có sự chân thành trước mặt dân sự (1 Sa-mu-ên 12:2-5).
  * Khi trở nên già yếu, ông đã bổ nhiệm những con trai của ông làm các quan xét thực hiện công việc của Đức Giê-hô-va (1 Sa-mu-ên 8:1). Nhưng những con trai này không giống như Sa-mu-ên, họ đã chẳng noi theo gương của ông (1 Sa-mu-ên 8:5).

Những bài học cho Cơ-Đốc nhân chúng ta có thể học được từ đời sống của một người tin kính Chúa và mọi điều trong ông để giúp chúng ta trưởng thành trong đời sống thuộc linh:

 • Khi nói đến tính cách chân thật của đời sống Cơ Đốc nhân, chúng ta hãy duy trì một thanh danh tốt đẹp trước mặt Đức Chúa Trời và con người, phải giữ lương tâm trong sạch trước mặt Đức Chúa Trời và con người. Điều này cũng có nghĩa hãy bày tỏ chính mình có trách nhiệm giải trình với dân sự trong đời sống và công tác của chúng ta.
 • Vai trò của Sa-mu-ên hầu hết là cầu nguyện và giảng dạy. Đây là một đặc ân quý báu khi một người nào đó nhờ Cơ Đốc nhân, chúng ta cầu nguyện cho người khác. Đừng bao giờ nhận lấy điều này cách mệt mỏi, nặng nề và đừng bao giờ bỏ qua cơ hội để cầu nguyện. Bất cứ khi nào một người nào đó nhờ chúng ta cầu nguyện cho họ, hãy sử dụng điều đó như những cơ hội để nhắc nhớ về ân điển của Đức Chúa Trời (Phi-líp 1:4). Hãy nhắc nhớ Đức Chúa Trời yêu thương họ và đã sai Chúa Giê-xu đến thế gian để chịu chết thay thế tội lỗi của họ trên Thập Tự Giá. Nếu Đức Chúa Trời ở với chúng ta thì ai có thể nghịch cùng chúng ta, như sứ đồ Phao-lô viết khích lệ cho Ti-mô-thê và chúng ta trong 2 Ti-mô-thê 2:1.

(Nhóm biên tập Chuyên mục Nhân vật Kinh Thánh)

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn