Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nô-ê: Người được ơn

Kinh Thánh: Sáng 6:8 – 9:7

Nô-ê là người được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va: (Sáng 6:8)

Vì ông có đời sống khác với mọi người thời bấy giờ. Ông tránh xa tội lỗi, không vi phạm như những người đương thời và điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Ông không chỉ không phạm tội mà đời sống của ông là đời sống yêu mến Chúa, ông bước đi với Chúa bằng đức tin nên ông được Chúa đẹp lòng và ông được ơn trước mặt Chúa.

Để trở nên người được ơn trước mặt Chúa thì chúng ta cần phải yêu mến Chúa, sống theo Lời dạy của Chúa, đặt đức tin nơi Chúa thì ơn của Chúa sẽ tuôn đổ trên đời sống của chúng ta.

Nô-ê là người công bình trước mặt Chúa: (Sáng 6: 9, 7:1)

Ông được Chúa xưng là công bình không phải do việc làm của ông nhưng do đức tin của ông nơi Đức Chúa Trời. (Hê-bơ-rơ 11:7)

Không ai được xưng công bình bởi việc làm cả vì con người là bất toàn, những việc làm tốt của con người trước mặt Đức Chúa Trời giống như một chiếc áo nhớp. Vì vậy, mỗi một người cần có đức tin cá nhân nơi Chúa để được Ngài xưng công bình cho người đó.

Từ thời xa xưa, thời các tổ phụ thì Đức Chúa Trời xưng công bình cho một người là bởi đức tin của người đó đặt nơi Đức Chúa Trời.

Nô-ê đồng đi cùng Đức Chúa Trời: (Sáng 6:9)

Tức là ông giữ mối liên hệ với Đức Chúa Trời cách đều đặn, thường xuyên; ông sống đúng với Lời Chúa dạy và làm theo những gì Chúa dạy nên ông được đồng đi với Chúa mỗi ngày.

Có thể nhiều người cùng thời với Nô-ê cười chê ông vì Nô-ê không sống giống họ, Nô-ê không làm như họ làm, Nô-ê không suy nghĩ, không hành động như họ.

Khi Nô-ê đồng đi với Đức Chúa Trời là ông từ bỏ tất cả những gì thuộc về thế giới ông đang sống và ông biệt riêng đời sống mình cho Chúa. Nô-ê chắc chắn đối diện với nhiều cám dỗ, thử thách một khi ông đồng đi với Đức Chúa Trời.

Nô-ê đồng đi với Đức Chúa Trời và ông không còn bị chi phối bởi những gì thuộc về thế gian nầy như những ham muốn, những sự kiêu ngạo, những sự khoe khoang, những sự dối trá,…

Nô-ê là người vâng lời Đức Chúa Trời: (Sáng 6:22, 7:5)

Nô-ê làm theo tất cả những gì Đức Chúa Trời phán dạy ông trong việc đóng tàu, việc đem các loài vật vào tàu, thức ăn cho các loài vật và cho cả gia đình của ông nữa.

Trong hoàn cảnh của Nô-ê, chúng ta thấy rất khó để vâng lời và làm theo vì Nô-ê chưa hề biết nước lụt là gì mà bây giờ Chúa bảo ông đóng tàu. Nhưng Nô-ê đã vâng lời và làm đúng theo mọi điều Chúa phán dạy mà không hề thắc mắc với Chúa tại sao phải đóng như vậy, tại sao phải đem các loài vật vào tàu.

Chúa muốn con cái của Ngài phải luôn biết vâng lời Ngài trong mọi sự, ngay cả mình tưởng chừng như vô lý nhưng Chúa nói hãy vâng lời và làm theo thì chúng ta cứ vâng lời và làm theo. Có những người quá lý trí nên nhiều khi không vâng lời Chúa, và khi không vâng lời Chúa sẽ nhận lấy hậu quả xấu do chính chúng ta gây ra chớ không phải do Chúa.

Nô-ê là thầy giảng đạo công bình: (II Phi-e-rơ 2:5)

Ông rao giảng về chân lý của Đức Chúa Trời cho mọi người, đồng thời ông cũng kêu gọi mọi người ăn năn tội, từ bỏ những việc làm xấu xa, gian ác của mình mà trở về cùng Đức Chúa Trời.

Nô-ê đã làm công việc nầy trong suốt 120 năm một cách trung tín mà không hề buồn khi không có người nào trở lại cùng Chúa. Ngài muốn thấy sự trung tín của Nô-ê, còn kết quả thuộc về Ngài. Qua đó chúng ta thấy tấm lòng của con người tội lỗi thật chai cứng mặc dù họ đã nghe biết nhưng họ vẫn cứ lầm lạc trong con đường xấu của mình.

Dù bất luận gặp thời hay không gặp thời thì Nô-ê vẫn tiếp tục rao giảng Lời Chúa cho những người thời đó, nên Kinh Thánh cho biết ông là người giảng đạo công bình.

Nô-ê được Đức Chúa Trời ban phước: (Sáng 9:1)

Chúa ban phước cho cả gia đình ông, điều nầy được chứng minh qua việc Chúa cho ông biết trước rằng Ngài sẽ hủy diệt thế giới bằng cơn nước lụt và Ngài bảo ông hãy đóng một chiếc tàu để cứu cả nhà mình.

Vợ ông, các con và các dâu đều đồng lòng để cùng nhau đóng tàu mà không có lời bàn tán nào, tất cả đều hiệp một trong việc đóng tàu và làm theo Lời Chúa phán dạy.

Chúa làm ơn cho gia đình ông, Ngài chu cấp mọi sự cho gia đình ông. Chỉ những người kính sợ Chúa, vâng lời làm theo Lời Chúa thì mới được Ngài ban phước.

(Theo sự hỗ trợ của MSNC. Hồ Hoàng Ân)

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn