Kính thưa Quý Tôi Tớ Chúa và Quý Hội Thánh!

Năm 1887, Mục sư ALBERT BENJAMIN SIMPSON đã viết trong Nguyệt san Word, work and world xin độc giả nhớ cầu nguyện và kíp đem Tin Lành truyền rao cho dân tộc Việt Nam.

Đến năm 1897, tên của Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp được thành lập (The Christian and Missionary Alliance)

Rồi theo sử liệu của Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp (CMA), năm 1918, Tin Lành được truyền vào Sài Gòn, sau đó lan dần đến Lục Tỉnh.

Trước khi có Đại Hội Đồng lần thứ nhất năm 1924, lần thứ 2 năm 1925, lần thứ 3 năm 1926 đều họp tại Tourance Đà Nẵng, chỉ có tính cách Bồi Linh Hiệp Nguyện nên không có những quyết nghị.

Như vậy từ năm 1918, Tin Lành được truyền vào Sài Gòn và năm 1920 có những tín hữu đầu tiên và HTTL VN tại Sài Gòn được thành lập. Và từ thời điểm sơ khai đến nay đã tròn một thế kỷ (căn cứ vào văn bản Anh ngữ đã được Trụ sở Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp lưu trữ).

Những tưởng vĩ nhân Nguyễn Hữu Cảnh được các thế hệ ghi ân bởi năm 1698 đã đặt ra phủ Gia Định, thì Hội Thánh Tin Lành tại VN cũng nhớ và tri ân hai vị Giáo sĩ IRWIN ROBERT STEBBIN và JOHN DRANGE OLSEN – 2 vị tiền bối đã gắn kết đời mình với vùng đất Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định. Từ đây cơ đồ của Hội Thánh còn có như hiện nay.

“Chúng ta sẽ chẳng giấu các điều ấy với con cháu chúng ta, Nhưng sẽ thuật lại cho thế hệ tương lai Vinh quang của Đức Giê Hô Va cùng quyền năng Ngài, và các phép mầu mà Ngài đã làm” (Thi thiên 78: 4).

Website https://httlsaigon.org là trang Web chính thức của Hội Thánh Tin Lành Chi Hội Sài Gòn – nơi con dân Chúa có thể truy cập, theo dõi để cập nhật và biết thông tin, hoạt động của Hội Thánh Chúa tại Sài Gòn.

Tạ ơn Chúa và ngợi khen Chúa vì Ngài thiết lập Hội Thánh theo dòng sông ân điển của Phúc Âm thẩm thấu mỗi Cơ Đốc Nhân vùng đất: Sài Gòn – Gia Định –Chợ Lớn. Hội Thánh được gây dựng, tăng trưởng, vương quốc của Đức Chúa Trời được rộng mở. A-men!

Mục Sư NGUYỄN THẾ HIỂN