Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Thẩm quyền và đức tin

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 8:5-10

“Khi Đức Chúa Jêsus vào thành Ca-bê-na-um, có một thầy đội đến cùng Ngài, mà xin rằng: Lạy Chúa, đứa đầy tớ tôi mắc bịnh bại, nằm liệt ở nhà tôi, đau đớn lắm. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta sẽ đến, chữa cho nó được lành. Thầy đội thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà; xin Chúa chỉ phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi nữa; tôi biểu tên nầy rằng: Hãy đi! Thì nó đi; biểu tên kia rằng: Hãy đến! Thì nó đến; và dạy đầy tớ tôi rằng: Hãy làm việc nầy! Thì nó làm. Đức Chúa Jêsus nghe lời đó rồi, lấy làm lạ, mà phán cùng những kẻ đi theo rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Y-sơ-ra-ên có đức tin lớn dường ấy.” (BTT)

Trong câu chuyện này, thầy đội người La Mã tìm kiếm Chúa Jêsus. Vấn đề nghiêm trọng đến nỗi vị chỉ huy quân đội cấp cao không còn hy vọng gì từ sự cứu chữa của các bác sĩ: người đầy tớ của ông bị bệnh nặng và có thể chết. Vì đầy tớ đã từng giúp đỡ ông nhiều, nên thầy đội rất thương và muốn tìm cách cứu giúp đầy tớ của mình. Người đầy tớ bị bại liệt nên không đủ sức làm nhiều việc cho chủ mình. Một người bị bệnh và hoàn toàn bất lực, thì không thể làm bất kỳ việc gì cho ai.

Khi nghe lời cầu xin của thầy đội, Chúa Jêsus hỏi ông có muốn Ngài đến nhà ông không, nhưng thầy đội nói rằng Chúa thì vĩ đại quá, còn ông ta thật không xứng đáng; vả lại việc Chúa Jêsus vào nhà dân ngoại cũng trái ngược với luật lệ của người Do Thái. Mà Chúa Jêsus cũng không cần phải đến gặp người bị bệnh. Thầy đội tin rằng Chúa Jêsus có thẩm quyền đến nỗi chỉ cần ra lệnh thì cơn đau ra khỏi, người đầy tớ sẽ được chữa lành.

Người La Mã ngoại giáo này là một nhà lãnh đạo có kinh nghiệm, ông biết rằng quân lệnh thì phải được tuân hành. Ông hiểu bản chất của thẩm quyền là tuyệt đối, và khi một lệnh được ban ra – sự chấp hành phải theo sau. Tôi tớ của ông đã luôn luôn vâng lời ông, vì vậy chắc chắn bệnh tật của người đầy tớ sẽ được chữa lành bởi mệnh lệnh của Chúa Jêsus. Tất cả những gì thầy đội muốn là Chúa Jêsus ra lệnh, và ông tin rằng sự chữa lành sẽ xảy ra ngay. Đó là đức tin thật. Thầy đội tin rằng Chúa Jêsus có thẩm quyền và Lời của Ngài có tác động mạnh mẽ.

Nếu mỗi Cơ Đốc nhân có đức tin như vậy thì sẽ tạo sự khác biệt biết bao! Trong những lúc tuyệt vọng và khủng hoảng, Chúa Jêsus vẫn có thẩm quyền hành động mạnh mẽ để đáp lại đức tin thật. Khi đối diện với nan đề, hãy kêu cầu Ngài vì lời Chúa phán có thẩm quyền: Ngài đã phán rằng nếu chúng ta xin, Ngài sẽ cho; nếu chúng ta gõ cửa, Ngài sẽ mở ra; và nếu chúng ta tìm kiếm, Ngài sẽ trả lời (Mat 7:7-8). Đó là lời hứa của Chúa, giúp chúng ta có lòng dạn dĩ để trình bày những nhu cầu của mình trước mặt Ngài và tin cậy vào sự đáp lời đầy quyền năng của Ngài. Hãy trình dâng nhu cầu của mình với Chúa ngay hôm nay!

Lạy Chúa, Ngài có tất cả quyền năng trên trời và dưới đất. Cảm ơn Chúa vì đã cho phép con trình dâng những nhu cầu của mình với Ngài. Xin tha thứ khi con nghi ngờ liệu Chúa có quan tâm lắng nghe con, hay Chúa miễn cưỡng đáp lời con. Xin hãy truyền lệnh về những điều con quan tâm và giúp con luôn dâng vinh quang cho Ngài khi lời cầu xin của con được nhậm. Trong danh Chúa Jêsus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn