Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tại sao Đức Chúa Trời không có nguồn gốc?

Hỏi: Một tân tín hữu tìm hiểu và thắc mắc: “Em đọc Kinh Thánh và nghe biết về nguồn gốc loài người. Em tin muôn vật có nguồn gốc do Đức Chúa Trời tạo nên, nhưng tại sao Đức Chúa Trời không có nguồn gốc?”

Đáp: Về nguồn gốc của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh có chép: “Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU; rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: ĐẤNG TỰ HỮU đã sai ta đến cùng các ngươi” (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14). Từ ánh sáng Lời Chúa, Đức Chúa Trời không do ai dựng nên, và không có ai cũng như không có gì hiện hữu trước Ngài. Từ đời này sang đời kia, từ trước vô cùng cho đến mãi mãi, Ngài đã có, hiện có và sẽ cứ còn luôn luôn. Đức Chúa Trời không có khởi đầu và không có kết thúc. Vì vậy, nói về nguồn gốc của Đức Chúa Trời, Ngài là ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU. Để hiểu rõ hơn, chúng ta suy gẫm hai thuộc tánh nầy của Đức Chúa Trời.

  1. HẰNG HỮU

Nếu Đức Chúa Trời là khởi đầu của muôn vật, thì Ngài phải có trước mọi vật khác. Nếu Ngài không có nguồn nào ngoài chính Ngài, thì Ngài phải đời đời trong sự hiện hữu của Ngài. Ngài tồn tại vượt thời gian. Chính xác đây là điều tác giả Thi thiên mô tả: “Trước khi núi non chưa sanh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời” (Thi thiên 90:2), và “…Chúa hiện hữu từ trước vô cùng” (Thi thiên 93:2b- TTHĐ). Đức Chúa Trời nói về chính Ngài: “…Ta là đầu tiên và cuối cùng; ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác” (Ê-sai 44:6b). Hơn thế nữa, Đức Chúa Trời không bị giới hạn với khung thời gian. Ngài tự giới thiệu là “Đấng cao cả, ở nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là Thánh” (Ê-sai 57:15a). Con người chúng ta là những tạo vật sẽ mai một theo thời gian, nhưng Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Điều nầy cho thấy Đức Chúa Trời không bị thời gian ràng buộc. Chúng ta không thể hiểu hết về phương diện đời đời nầy, và tất nhiên cũng không thể nắm hết ý nghĩa của sự đời đời, vì chúng ta bị giới hạn bởi thời gian. Do đó, chúng ta chỉ có thể tuyên bố: “Đức Chúa Trời HẰNG HỮU là nơi ẩn náu, cánh tay đời đời của Ngài nâng đỡ chúng ta” (Phục truyền Luật lệ Ký 33:27a-TTHĐ).

2. TỰ HỮU

Đức Chúa Trời TỰ HỮU có nghĩa là Ngài không do một ai hoặc một vật gì trong vũ trụ sinh ra. Chính Đức Chúa Trời là nguồn gốc của mọi sự sống. Ngài hiện hữu biệt lập với vũ trụ và chính Ngài là năng lực và quyền năng của vũ trụ nầy, không bị chi phối bởi thời gian, không gian, bởi các định luật thiên nhiên mà con người và muôn vật đang bị chi phối. Khi Môi-se hỏi muốn hỏi “Danh Ngài có nghĩa là gì? và Ngài là một Đức Chúa Trời như thế nào?” thì “Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU (I AM THAT I AM); rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: ĐẤNG TỰ HỮU đã sai ta đến cùng các ngươi” (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14). Động từ “là” hoặc “trở nên” trong tiếng Hy-bá-lai mô tả Đức Chúa Trời là ĐẤNG TỰ HỮUHIỆN CÓ, ĐÃ CÓ, VÀ CÒN ĐẾN…” (xem Khải huyền 1:8).

Sự tự hữu nầy còn được tìm thấy trong các phân đoạn Kinh Thánh khác. Nhiều thế kỷ sau, Chúa Jêsus sử dụng danh xưng “TA LÀ” và hoàn thiện nó: “TA LÀ bánh của sự sống” (Giăng 6:35), “TA LÀ sự sáng của thế gian” (Giăng 8:12), “TA LÀ gốc nho thật” (Giăng 15:1), v.v… Khi Chúa Jêsus phán “TA LÀ…”, Ngài muốn tuyên bố mạnh mẽ rằng chính Ngài là Đức Chúa Trời. Thật vậy, sự tự hữu là đặc tánh của Đức Chúa Trời. Duy Đức Chúa Trời toàn quyền kiểm soát sự hiện hữu của Ngài. Ngay cả khi Đức Chúa Trời Ngôi Hai, Đức Chúa Jêsus Christ đã đến thế gian, thì Ngài “là Đấng duy nhất không hề chết” (xem 1 Ti-mô-thê 6:16). Về sự sống của Ngài, Chúa Jêsus xác chứng: “Nầy, tại sao Cha yêu ta: Ấy vì ta phó sự sống mình, để được lấy lại.Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho; ta có quyền phó sự sống, và có quyền lấy lại; ta đã lãnh mạng lịnh nầy nơi Cha ta” (Giăng 10:17-18).

Thật vậy, Đức Chúa Trời đầy thẩm quyền và quyền năng tuyên bố về sự tự hữu hằng hữu của Ngài: “Vì ta giơ tay chỉ trời mà thề rằng: Ta quả thật hằng sống đời đời” (Phục truyền Luật lệ Ký 32:40). Hơn nữa, nhiều lần trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời tuyên bố chính Ngài là đầu tiên và cuối cùng (Ê-sai 41:4; 44:6; 48:12; Khải huyền 1:17; 2:8; 22:13).

Nói tóm lại, Đức Chúa Trời bởi đâu mà có? Câu trả lời tốt nhất là Đức Chúa Trời bởi chính Ngài mà có. Ngài là ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn