Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sứ điệp bất biến dành cho nơi tối tăm

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 4:12-17

“Vả, khi Đức Chúa Jêsus nghe Giăng bị tù rồi, thì Ngài lánh qua xứ Ga-li-lê. Ngài bỏ thành Na-xa-rét mà đến ở thành Ca-bê-na-um, gần mé biển, giáp địa phận xứ Sa-bu-lôn cùng xứ Nép-ta-li, để cho ứng nghiệm lời đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng:
 Đất Sa-bu-lôn và Nép-ta-li,
 Ở về trên con đường đi đến biển, bên kia sông Giô-đanh,
 Tức là xứ Ga-li-lê thuộc về dân ngoại…,
 Dân ấy ngồi chỗ tối tăm,
 Đã thấy ánh sáng lớn;
 Và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết,
 Thì ánh sáng đã mọc lên.
 Từ lúc đó, Đức Chúa Jêsus khởi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần.” (BTT)

Giăng Báp-tít đã bị bỏ tù vì thách thức vua Hê-rốt về cuộc hôn nhân trái đạo đức của ông với vợ của anh trai mình (Lu-ca 3:19-20). Thông điệp của Giăng – “Hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần” (Ma-thi-ơ 3:2) – không được phép rao ra. Nhưng sứ điệp ấy vẫn đúng; vì vậy Chúa Jêsus đã tiếp tục truyền ra sứ điệp đó. Thay vì ở quanh khu vực Giê-ru-sa-lem với nguy cơ bị Hê-rốt bắt bớ (đó không phải thời điểm Đức Chúa Trời dành cho Ngài), Chúa Jêsus đã quay trở lại miền bắc của đất nước và ở tại Ca-bê-na-um. Ma-thi-ơ muốn độc giả hiểu rằng việc Chúa Jêsus chuyển nơi ở là một phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, như đã được tiên tri trong Ê-sai 9:1-2.

Ga-li-lê, cùng với các thị trấn xung quanh, không được xem là một nơi thánh. Nó được ngăn cách với Giê-ru-sa-lem và Giu-đê bởi lãnh thổ của người Sa-ma-ri bị khinh miệt về phía nam, và giáp với Sy-ri-a ở phía bắc. Địa phận này đã bị quân đội La Mã ngoại giáo và các thương nhân không phải người Do Thái xâm nhập, và là một nơi tăm tối về mặt thuộc linh. Tuy nhiên, đó lại là nơi thích hợp để Chúa Jêsus kêu gọi các môn đồ và bắt đầu chức vụ của Ngài với tư cách là ‘Sự sáng của thế gian’.

Người tin Chúa thường tự hỏi Chúa đang làm gì khi họ phải từ bỏ điều kiện sống thoải mái và đến một nơi tối tăm về mặt thuộc linh. Điều đó không có gì ngạc nhiên. Nơi cần ánh sáng của Đấng Christ sẽ luôn là nơi tăm tối. Đó có thể là một thành phố thịnh vượng với những người dân làm việc chăm chỉ, một nơi đa văn hóa với những mối quan hệ tốt đẹp; nhưng nếu không có ánh sáng của Đấng Christ và sự ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời Toàn Năng, thì nơi đó sẽ luôn tối tăm về mặt thuộc linh.

Nhiều nơi làm việc cũng có thể tối tăm về mặt thuộc linh; cùng các tổ chức nơi mà tiền bạc, quyền lực và thành công trở thành thần tượng. Tuy nhiên, sứ điệp vẫn như thế: “Hãy ăn năn vì nước Đức Chúa Trời đã đến gần”. Nhiều người có thể chống lại sứ điệp này, nhưng sẽ có những người mong mỏi được nghe rằng Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho tội nhân và tiếp nhận tất cả những ai ăn năn. Trước đây, có thể họ đã nghe sứ điệp này từ một người thân tin kính Chúa hoặc một người thầy tin Chúa, nhưng họ đã làm ngơ. Tuy nhiên, sứ điệp vẫn là chân lý: và Đức Chúa Trời có thể sử dụng bạn để rao truyền và kết quả cho mùa gặt của sự công bình (Ô-sê 10:12).

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng! Tạ ơn Chúa vì Chúa Jêsus tiếp tục là ánh sáng thực sự duy nhất cho một thế giới tối tăm về mặt thuộc linh, và tạ ơn Chúa sử dụng những người như con để tiếp tục rao truyền thông điệp này. Xin Chúa tha tội cho con khi con cảm thấy e ngại nhận mình là con dân của Chúa Jêsus và thuộc về nước của Ngài, để rồi không chia sẻ Lời của Chúa. Xin Chúa giúp con biết trân trọng đặc ân được thuộc về Chúa Jêsus, và nhận biết trách nhiệm của con là chiếu ánh sáng của Ngài vào những nơi tối tăm xung quanh con. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ! Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn